Get Adobe Flash player

روش صحیح چرکزدایی دستها برای جراحی (اسکراب جراحی)

1) قبل از شروع اسکراب جراحی دستها ، انگشتر ، ساعت و دستبند از دستها خارج گردند.
2) زیر ناخنها با استفاده از یک ناخن پاک کن ، زیر آب شیر پاک شود.
3) قبل از پوشیدن دستکش استریل برای انجام عمل جراحی ، چرک زدایی جراحی دست با استفاده از صابون یا دترجنت ضد میکروبی یا مالش دست با ماده حاوی الکل و دارای اثر پایدار ، توصیه می شود.
4) در زمان چرکزدایی جراحی، دستها با استفاده از صابون یا دترجنت ضد میکروبی ، اسکراب دستها معمولاً به مدت 2 تا 6 دقیقه انجام می شود ، زمان اسکراب طولانی (10 دقیقه) ضرورت ندارد.
5) در زمان استفاده از محصول حاوی الکل با اثرات پایدار برای اسکراب جراحی دستها ، از دستورالعمل کارخانه سازنده تبعیت شود. قبل از بکار گیری محلول الکلی ، ابتدا دستها و ساعد با صابون معمولی شسته و کاملاً خشک می گردند و بعد از مصرف فرآورده حاوی الکل ، دستها و ساعد ، ابتدا کاملاً خشک شده و سپس دستکش استریل پوشیده می شود.