Get Adobe Flash player

روش صحیح چرکزدایی و بهداشتی کردن دستها بر طبق CDC

1) در صورتی که از فرآورده حاوی الکل استفاده می شود ، این ماده را به کف یکی از دستها ریخته و دستها به یکدیگر مالیده شوند تا تمام سطوح دستها (انگشتان) از ماده پوشیده شود و دستها با مالش به یکدیگر خشک گردند ، برای مقدار ماده مصرفی به توصیه کارخانه سازنده توجه شود.
2) در زمان شستن دستها با آب و صابون ، ابتدا دست با آب خیس شده ، مقداری از ماده روی دست ریخته شده و دستها به مدت حداقل 15 ثانیه بشدت به یکدیگر مالیده شوند ، بطوریکه تمام سطوح دستها و انگشتان با کف پوشیده شوند. پس از شستشوی دستها با آب ، آبکشی و با دستمال (حوله) یکبار مصرف کاملاً خشک گردند ، برای بستن شیر آب از دستمال استفاده شود. از مصرف آب داغ خودداری شود ، زیرا مواجهه مکرر با آب داغ ممکن است ، باعث افزایش خطر درماتیت گردد.