Get Adobe Flash player

توصیه های مرکز کنترل بیماریهای آمریکا (CDC) برای بهداشت فردی و چرکزدایی دستها

1- برای قرن ها ، شستشوی دستها با آب و صابون به عنوان معیارهای برای بهداشت فردی بشمار می رفت . شاید آغاز شستن دستها با یک ماده چرک زدا به اوایل قرن 19 میلادی با زگردد ، در آن سالها مشخص شده استفاده از یک ماده چرک زدا می تواند در کاهش مرگ ومیر نوزادان بسیار موثر باشد و نشان داده شد که شستشوی دستها با آب و صابون به تنهایی کافی نیست. اما این واقعیت همچنان نادیده گرفته می شد بطوریکه حتی در دستورالعمل های صادره از سوی مراجع مختلف بین المللی در سالهای بین 1961 لغایت 1995 بعضاً شستشوی دستها با آب و صابون را موثرتر از چرک زدایی دستها با مواد چرک زدا می دانستند و بیشتر شستشو دستها با آب و صابون معمولی یا آب و صابون ضد میکروبی توصیه می شد و چرک زدایی دستها با محلولهای الکلی در زمانهای که امکان شستشو وجود نداشت ، توصیه می گردید. اما در آخرین دستورالعملهای مراجع معتبر دنیا همچون CDC ، اهمیت ضد عفونی دستها توسط پرسنل بخشهای بهداشتی با محلولهای الکلی بیش از پیش روشن و تاکید شده است.
پوست بدن به طور طبیعی دارای دو نوع جمعیت یا فلور باکتریایی است ، یک نوع از این باکتریها ، به طور دائم و در لایه های عمیق تر پوست حضور دارند و توانایی بیماری زایی کمتری دارند و به سختی به طریق مکانیکی (شستن دستها به طور معمول ) از بین می روند ولی نوع دیگری از این باکتریها (به طور مشخص E.Coli و پسودوموناس آئروژینوزا ) به طور موقت لایه های سطحی پوست را می پوشانند و توانایی بیماری زایی بالا دارند. این فلور معمولاً در صورت تماس مستقیم پوست با سطوح آلوده محیطی اکتساب می گردند.
به طور کلی تجمع باکتری ها در قسمتهای مختلف بدن متفاوت است ، بطور مثال به روی شانه ها یک میلیون CFU ( واحد تشکیل دهنده کلونی ) در هر سانتی متر مربع پوست وجود دارد که این تعداد بر روی شکم 40000 واحد برروی بازوها ، 10000 واحد اندازه گیری شده است ، ولی در هر حال تعداد فلور دائمی و موقت از فردی به فرد دیگر متفاوت است.