Get Adobe Flash player

طبقه بندی ابزار و تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی و نوع گند زدای مناسب برای هر طبقه

بر مبنای نظر مرکز کنترل بیماریهای ایالت متحده آمریکا CDC پس از مشخص شدن بنیانهای مختلف مواد گندزدای مختلف ، لازم است یکی از مهمترین کاربردهای مواد گندزدا در پزشکی و طب ، یعنی گندزدایی ابزار و تجهیزات ، مورد بررسی قرار گیرد. مرکز کنترل بیماریهاCDC که یک مرکز مهم و تعیین کننده در دنیا می باشد و دستورالعمل های مختلفی برای جلوگیری از بروز عفونتها و کنترل بیماریها به طور منظم صادر می کند.
برای راهنمایی بهتر کاربران مواد گندزدا در بیمارستانها و مراکز پزشکی و دندانپزشکی ، اقدام به طبقه بندی ابزار و تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی نموده است که بر اساس حساسیت و احتمال خطری که هر وسیله می تواند برای بیمار یا کاربر داشته باشد ، طبقه بندی گردیده است . بر طبق این روش ابزار پزشکی و دندانپزشکی به 3 دسته طبقه بندی می گردد:
الف: ابزار و تجهیزات حساس (Devises Critical ) : به ابزار و تجهیزاتی اطلاق می گردند که از پوست و لایه های پوششی بدن عبور می کنند و وارد بافت پیوندی و اعضای بدن می شوند و با خون و مواد بافتی در معرض تماس می گیرند. این ابزار به عنوان مثال شامل ابزار و لوازم جراحی پزشکی و دندانپزشکی هستند و برای ضدعفونی آنها بایستی از مواد گندزدا سطح بالا و استریل کننده ، پس از شستشوی اولیه استفاده کرد.

ب- ابزار و تجهیزات نیمه حساس ( Semi Critical ) : به ابزار و تجهیزاتی اطلاق می گردند که وارد بافت پیوندی بدن و اعضاء نشده و تنها در تماس با مخاطات بدن یا پوست آسیب دیده هستند و خود این گروه نیز از لحاظ حساسیت انتقال عفونت به دو گروه تقسیم می شوند ، یک گروه که حساسیت بیشتری دارند همانند انواع اسکوپهای پزشکی مثل آندوسکوپ ، کلونوسکوپ ، برنوسکوپ و... که این گروه بایستی با مواد گندزدای سطح بالا ضدعفونی شوند و گروهی که حساسیت کمتری دارند همانند ترمومتر ، تشکهای هیدروتراپی و... که می توان برای گندزدایی آنها از مواد گندزدای سطح متوسط استفاده کرد. البته در برخی از کشورها مثل کشور های اروپایی برای گروه اول نیز بعضاً گندزداهای سطح متوسط تایید شده است. ولی بر اساس دستورالعمل های CDC آمریکا و قوانین کشور ایران ، این مورد تایید شده نمی باشد.

ج – ابزار و تجهیزات غیر حساس (Non-Critical Devises ) : به ابزار و تجهیزاتی اطلاق می گردد که تنها در معرض تماس با پوست سالم هستند ، همانند تختها ، صندلی ها و... که برای ضدعفونی این موارد در مراکز پزشکی ، بهتر است از مواد گندزدای سطح متوسط استفاده کرد و در بقیه مکانها از مواد گندزدای سطح پایین استفاده می شود.