Get Adobe Flash player

طبقه بندی مواد گندزا بر اساس جدول سازمان بهداشت جهانی (WHO)

سازمان بهداشت جهانی ، مطابق موارد ذکر شده در بند قبل ، اقدام به طبقه بندی و مشخص کردن سطح مواد گندزدای متداول در دنیا کرده است . همچنین در این جدول نشان داده شده است که غلظت ، دما و PH و حضور مواد آلی و معدنی در محیط به عنوان عوامل اثر گذار در کارایی هر یک از این مواد می باشد.
جدول شماره 1- طبقه بندی مواد گندزدا (WHO) :

سطح ضدعفونی کردن

طیف اثر ضدعفونی کننده

مواد موثره

فاکتورهای موثر روی اثر گذاری

 High Levelقوی

اسپوریسیدال
مایکوباکتریسیدال
ویروسیدال
فونجیسیدال
باکتریسیدال

پر استیک اسید
دی اکسید کلر
گلوتارآلدئید
فرمالدئید

غلظت زمان تماس
دما
حضور مواد آلی
PH
حضور منیزیم و کلسیم
یون ها (سختی آب مصرفی )
فرمولاسیون

 Intermediateمتوسط

توبرکلوسیدال
ویروسیدال
فونجیسیدال
باکتریسیدال

مشتقات فنل
اتیل و ایزوپروپیل
الکل

 Lowضعیف

باکتریسیدال

آمونیوم های چهارتایی
آمفوتریک
آمینو اسیدها