Get Adobe Flash player

طبقه بندی گندزدها بر اساس مقاومت میکروارگانیسم ها

طبق بررسی های دقیقی که توسط دانشمندان میکروب شناسی دنیا صورت گرفته است ، میکرو ارگانیسم ها رفتارهای متفاوتی در مقابل گندزداها از خود نشان می دهند . میکروبها با دار بودن مکانیسم های دفاعی متفاوت
، از لحاظ توانایی زیستن در مواجه با مواد گندزدا متفاوت هستند . به طوری مشخص شده است اسپور باکتری ها از مقاوم ترین اشکال میکروبی در مقابل مواد گندزدا ، هستند. این اسپورها که در شرایط محیطی سخت توسط برخی از باکتریها از جمله باکتری های خانواده باسلیوس و کلستریدیوم همچون باکتری عامل سیاه زخم ، کزاز ، باتولیسم ایجاد می گردد ، می توانند در مواجه با مواد گندزدا ، مقاومت بسیار شدیدی از خود نشان دهد و در مقابل خیلی از بنیان های مواد گندزدا مقاومت می کنند و حیات خود را حفظ می کنند بر همین اساس مواد گندزدایی که توانایی از بین بردن اسپور باکتری ها را دارند، به عنوان گندزداهای سطح بالا ( High level) و بعضاً در شرایط خاص استریل کننده ( Sterilant ) اطلاق می گردد . پس از اسپور باکتری های دیگر میکروارگانیسم های که مقاومت بیشتری نسبت به مواد گندزدا دارا می باشند ، خانواده مایکو باکتریوم است. مایکو باکتریوم ها که عامل بیماری سل در انسان و حیوان هستند، از اهمیت به سزایی در سیستم های بهداشت ، چه در بخشهای انسانی ، چه در بخشهای دامی ، دارا بوده و به عنوان یک شاخص مهم بهداشتی مد نظر قرار می گیرند.
در همین راستا مواد گندزدایی که توانایی از بین بردن اسپورها را ندارند ولی مایکو باکتریوم ها را از بین می برند ، به عنوان گندزداهای سطح متوسط (Intermediate) شناخته می شوند. اما بسیاری از ویروسها و باکتری های فعال همچون ویروس ایدز ، هپاتیتB ، فلج اطفال ، سودوموناس آئروژینوزا ، اشریشاکولی ، سالمونلا و ... همچنین قارچها و کپکها ، نسبتاً مقاومت کمتری نسبت به مواد گندزدا داشته و راحتتر از اسپور ها و مایکوباکتریوم ها توسط گندزدا از بین میروند.
به این گندزداهایی که توانایی از بین بردن اشکال اسپوری و مایکوباکتریوم ها را ندارند ولی باکتری های فعال ، ویروس های مختلف و قارچها را از بین می برند، گندزداهای سطح پایین یا (Low Level) اطلاق می گردد.
البته لازم به ذکر است ، اخیراً تغییراتی در جدول مقاومت میکروارگانیسم ها توسط WHO و CDC لحاظ گردیده است و پریون ها ( عامل بیماریهای یاکوب و جنون گاوی ) و اووسیست انگلها (کوکسیدیا) نیز به عنوان اشکال بسیار مقاوم مطرح شده اند.

شکل 2- نمایی از وضعیت مقاومت میکروبها نسبت به مواد گندزدا و طبقه بندی گندزداها بر اساس آخرین راهنمای CDC .